Prodejna v Pardubicích otevřena každý všední den od 8:00 do 20:00 a v sobotu od 16:00 do 20:00.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu  Mercato.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)

obchodní společnosti Veneto Group s.r.o.

se sídlem Devotyho 764, Pardubice 530 02

identifikační číslo: 28792548

telefon: 608 900 809

e-mail: info@venetoroup.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 27757

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mercato.cz

 (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mercato.cz (dále jen jako

„internetový obchod“).

1.2. Kupujícím je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o

ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a

plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).

Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy

(včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

3.3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží

doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje

zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím

na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu

elektronickou poštou, že došlo k uzavření kupní smlouvy, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa

kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího.

3.8. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, zejména

pokud není schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené

okolnostem nebo se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již

dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato

vrácena zpět.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,

přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. V případě, že dojde v internetovém obchodě zjevnou chybou prodávajícího k uvedení nesprávné ceny zboží (cena nepřiměřeně nízká), je prodávající oprávněn chybu opravit (změnit cenu) i po učinění objednávky ze strany kupujícího. Kupující však musí s opravou souhlasit. V případě, že kupující s opravou nesouhlasí, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou na dobírku při převzetí zásilky od přepravní společnosti
 • bankovním převodem na náš účet č. 285125914/0300, vedeného u Československé obchodní banky a. s. (ČSOB). Údaje k platbě budou uvedeny v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po vytvoření objednávky. Zboží bude expedováno po připsání platby na náš účet. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky.
 • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay, provozovanou společností GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový

doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické

podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Při navrácení může být přihlédnuto k míře použití, znečištění a bude vrácena jen poměrná částka.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s

rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany spotřebitele k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá

darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i

poskytnutý dárek.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od

smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese sám náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu.

Zákazník zašle vrácené zboží na adresu:

 • Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, 530 02 Pardubice (dobírkový balík prodejce zásadně nepřijímá). Zákazník obdrží od prodejce informace o dalším postupu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení

zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s

tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností

zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

spotřebitele na vrácení kupní ceny. V případě, že kupující uplatnil při koupi zboží, ohledně kterého

odstupuje od smlouvy, slevový kupon (nebo jinou slevu), bude mu vrácena kupní cena vráceného

zboží odpovídající poměru uplatněné slevy na veškeré zboží obsažené v téže objednávce.

5.8. Kupující - podnikatel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle obecných ustanovení zák. č.

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2095 až 2117 a§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo

při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující  zasláním na adresu:

Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, 530 02 Pardubice

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

7A Práva z vadného plnění u kupujícího - spotřebitele

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání

nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve

srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady,

hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez

značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s

ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil

značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu

odmítl odstranit nebo ji neodstranil dle výše uvedených ustanovení, nebo se vada projeví opakovaně,

nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností

zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující

obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu

poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/, je možné využít při řešení sporů

mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.1.1. Prodávající je registrován v registru pro zpracování osobních údajů pod číslem: 00047495.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,

souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních

sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.9. Kupující může po přihlášení do uživatelského účtu své údaje měnit a kontrolovat, o odstranění

osobních údajů může požádat zasláním požadavku na email info@venetogroup.cz

 

 1. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s

osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách

zpracování osobních údajů.

10.2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na emailovou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a

je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních

sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník

se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

10.3. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě

souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na

našich webových stránkách.

 

 1. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském

účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Řešení spotřebitelských sporů

Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu

info@venetogroup.cz

Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869,

internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na

internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi

prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se

sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je

kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.

května 2013 o řešení zákaznických sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice

2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line).

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních

ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Prodávající je oprávněn provést změnu reklamačního řádu a v takovém případě je povinen

seznámit s nimi kupující, a to s dostatečným časovým předstihem před datem účinnosti takové

změny

12.4. Právní vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Prodej alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let je zakázán. Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti. Z důvodu zákazu prodeje alkoholu nezletilým osobám budete při převzetí zboží požádáni o předložení průkazu totožnosti.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

sídlo firmy:

Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, 530 02 Pardubice

adresa pro zaslání vráceného zboží:

Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání reklamací

Veneto Group s.r.o., Devotyho 764, 530 02 Pardubice

Reklamaci zasílejte s popisem závady

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 6. ledna 2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz Používáme ověření věku Adulto